Sizi Arayalım

Danışmanlarımızın sizinle irtibata geçmeleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İlgilendiğiniz Çözümler
Bize nasıl ulaştınız?

Blog

GİB, Değişiklik Tebliği Yayımladı: Sağlık Kuruluşlarına 1 Temmuz İtibariyle e-Fatura Zorunluluğu Geliyor!

Okuma Zamanı: 4 dk.

GİB, Değişiklik Tebliği Yayımladı: Sağlık Kuruluşlarına 1 Temmuz İtibariyle e-Fatura Zorunluluğu Geliyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık kuruluşlarına e-Fatura zorunluluğu geliyor!

Yayımlanan tebliğe göre; e-Fatura uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar. Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

“e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümde değişiklik yapıldı.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaları, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı) aşması halinde, söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura olarak GİB tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden yapılmasına dair maddeye GİB e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlemesi seçeneği eklendi.

2021 yılında e-İrsaliye kimler için zorunlu oluyor?

1/1/2020 tarihinden itibaren;
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar,
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dâhil),
• Şeker imalini gerçekleştirenler,
• Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,
• Gübre Takip Sistemi’ne dâhil olanlar,
• Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular, söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise takip eden hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçecekler.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması yeniden tanımlandı.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Döviz Alım-Satım Belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kâğıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

Kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesi, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilecek!

Herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açılan e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Adisyon” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin;
• e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,
• Tebliğ’de açıklanan usul ve esaslara uygun olarak; e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda GİB’e iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
• Uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan “Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuru yapması gerekiyor.

Tebliğ’deki “Mali Mühür“ başlığına ekleme yapıldı.

GİB, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek. GİB tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

e-Belgelere ilişkin iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların bildirilmesi!

Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belge’lere ilişkin olarak noter aracılığıyla taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.

GİB, e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluk tarihine kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dâhil olmamaları halinde GİB Portal Yöntemi’ne kullanıcı hesaplarını kendiliğinden tanımlayabilecek.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

SON YAZILAR

Sovos Digital Planet ile Adım Adım e-Dönüşüm’e Nasıl Geçilir?

8 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2 Haziran 2022 DEVAMINI OKU

1 Temmuz 2022 Tarihinde Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçecek?

29 Nisan 2022 DEVAMINI OKU
© Sovos Digital Planet 2022. Tüm Hakları Saklıdır.